Actellic 50 EC (Pirimiphos methyl)
Actellic 50 EC (Pirimiphos methyl)
Actellic 50 EC (Pirimiphos methyl)
Actellic 50 EC (Pirimiphos methyl)
Sản xuất :

Actellic 50 EC (Pirimiphos methyl): Dạng chai dung dịch. Loại hoá chất này có ưu điểm tồn lưu tốt và tác dụng trong thời gian kéo dài.


Hoạt chất:
Actellic 50 EC (Pirimiphos methyl)
Loại :
Tag:
Sản phẩm khác
Trở về đầu trang